Monthly Archives: November 1975

OHAYO/GOOD MORNING (1975 review)

From the Monthly Film Bulletin, no. 502, November 1975. — J.R.

OHAYO (GOOD MORNING)

Japan, 1959

Director: Yasujiro Ozu

Cert — U. dist — Cinegate. p.c — Shochiku/Ofuna. p — Shizuo Yamanouchi. sc — Yasujiro Ozu, Kogo Noda. ph — Yushun Atsuta. col — Agfacolor. ed —Yoshiyasu Hamamura. a.d —Tatsuo Hamada. m — Toshiro Mayuzumi. l.p — Chishu Ryu (Keitaro Hayashi), Kuniko Miyake (Tamiko Hayashi), Yoshiko Kuga (Setsuko Arita, Tamiko’s Sister), Koji Shidara (Minoru Hayashi, Older Son), Masahiko Shimazu (Isamu Hayashi, Younger Son), Keiji Sada (Heichiro Fukui, English Teacher), Haruo Tanaka (Pencil Salesman), Haruko Sugimura (Mrs. Haraguchi), Miyaguchi (Mr. Haraguchi), Eiko Miyoshi (Mrs. Haraguchi’s Mother), Eijiro Tono (Tomizawa), Teruko Nagoako (Tomizawa’s wife), Sadako Sawamura (Mrs. Okubu), Kyoko Izum and Hasabe (Couple with TV Set), Toyo Takahashi.… Read more »